KUNING PUTIH AL JUMLAH


 KUNING PUTIH AL JUMLAH

SINOPSIS: 

Pembinaan ayat merupakan satu elemen penting dalam pembelajaran bahasa. Murid yang boleh menguasai kemahiran membina ayat dapat meningkatkan kemahiran bertutur dan menulis mereka. Sebagai guru bahasa Arab, saya mendapati murid menghadapi masalah dalam membina ayat dengan kaedah yang betul. Pembinaan Al Jumlah Al Ismiyyah ( ayat yang teridiri daripada subjek dan predikat) tidak dapat dibina dengan kaedah yang betul kerana murid masih lagi keliru dengan beberapa perkara, antaranya   penggunaan ( ال ) pada subjek dan predikat  , penentuan jantina (  (مذكر ومؤنث  , serta jenis-jenis predikat yang boleh digunakan bagi melengkapkan subjek. Kaedah KUNING PUTIH AL JUMLAH kemudiannya diperkenalkan sebagai intervensi kepada masalah ini. Kaedah ini membantu pelajar membina ayat berpandukan template yang dibina yang terdiri dari kotak kuning dan putih. Kotak kuning mewakili subjek dan kotak putih mewakili predikat. Pada setiap kotak dicatat akronim yang meringkaskan kaedah menulis subjek dan predikat yang  betul. 


OBJEKTIF: 

1)    Murid dapat mengingati qawalib al jumlah al ismiyyah (Pola Ayat Subjek dan Predikat)

2)    Murid dapat menulis ( المبتدأ) subjek  dengan kaedah yang betul

3)    Murid dapat menulis (الخبر)predikat  dengan kaedah yang betul

4)    Mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih menyeronokkan


PENERANGAN